Parameters Werkhervattingskas 2017 bekend

Het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 september 2016.

Voor het premiejaar 2017 is de WGA-flex en WGA-vast premie in een WGA-totaalpremie samengevoegd. De flexwerknemers vallen vanaf 2017 ook onder het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Tenminste, de flexwerkers die ziek worden na 1 januari 2017. Alle staartlasten WGA-flex blijven immers bij het UWV achter. Zie hiervoor de laatste verefi whitepaper Bezava en Wet verbetering hybride markt.

Per 1 januari 2014 zijn de grote en middelgrote werkgever individueel financieel verantwoordelijk voor zieke flex-medewerkers. In 2014, 2015 en 2016 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit drie onderdelen:

  • Gedifferentieerde premie WGA-vast (voor vaste dienstbetrekkingen)
  • Gedifferentieerde premie WGA-flex (voor flexibele dienstbetrekkingen)
  • Gedifferentieerde premie ZW-flex (voor flexibele dienstbetrekkingen)

Vanaf 2017 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) vast uit twee onderdelen:

  • Gedifferentieerde premie WGA-totaal
  • Gedifferentieerde premie ZW-flex

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, is de gedifferentieerde premie WGA-totaal niet van toepassing oftewel nihil. Is een bedrijf eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan geldt dat de gedifferentieerde premie ZW-flex nihil is. Tot en met 2016 moesten eigenrisicodragers voor de WGA wel de gedifferentieerde premie WGA-flex betalen. Die gold voor alle werkgevers.

Indeling werkgevers: klein, middelgroot en groot voor 2017

Voor kleine bedrijven geldt er sinds 2014 een sectorale gedifferentieerde premie, ze worden dus afgerekend op het risico van de totale sector. De sectorale premies vindt u in de staatscourant. Waar liggen de grenzen tussen klein, middelgroot en groot bij het premiejaar 2017?

  • Kleine werkgevers (met een loonsom die gelijk of minder is dan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een premie op sectorniveau. Zij krijgen dus geen individuele toerekening van de eigen schade. Kleine bedrijven zijn bedrijven die in 2015 een loonsom kleiner of gelijk hadden aan € 322.000,-.
  • Middelgrote werkgevers (met een loonsom van meer dan 10 en gelijk of minder dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele toerekening. De grens middelgroot ligt voor 2017 tussen € 322.000,- tot en met € 3.220.000,- (kijkend naar de premieplichtige loonsom van 2015).
  • Grote werkgevers (meer dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een premie op individueel niveau. Grote bedrijven zijn bedrijven met premieplichtig loon > € 3.220.000,-.

Nieuwe parameters 2017 in vergelijking met 2016

De eerste twee kolommen geven de nieuwe parameters weer voor 2017. In de nieuwe whitepaper Parameters Werkhervattingskas 2017 geven we rekenvoorbeelden met deze nieuwe parameters.

  WGA totaal 2017 ZW-flex 2017 WGA-vast 2016 WGA-flex 2016 ZW-flex 2016
Rekenpercentage 0,76% 0,40% 0,48% 0,25% 0,39%
Gemiddelde percentage 0,74% 0,35% 0,47% 0,24% 0,36%
Maximumpremie 2,96% 1,4% 1,88% 0,96% 1,44%
Minimumpremie 0,18% 0,08% 0,11% 0,06% 0,09%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,39% 0,22% 0,27% 0,09% 0,23%
Correctiefactor 1,47 1,42 1,34 2 1,30

De maximumpremie is 4 maal de gemiddelde premie en de minimumpremie is 0,25 van de gemiddelde premie. De gemiddelde premie is genomen over alle publiek verzekerde werknemers.

Bij het UWV is de gemiddelde premie WGA-vast premie relatief laag. Dit was al zichtbaar in 2016. Dit komt vanwege de groep grote werkgevers die vanuit het private bestel weer zijn teruggekeerd naar het UWV. Alle bedrijven die eerder eigenrisicodrager voor de WGA waren en die op of voor 1 juli 2015 naar het UWV waren teruggekeerd, hebben nog het voordeel dat ze voor het WGA-vast risico op de minimumpremie zijn ingedeeld. Ze hoeven niet te betalen voor de schades die bij de private verzekeraar verzekerd waren. Zijn bedrijven op of na 1 januari 2016 teruggekeerd dan wordt bij terugkeer een gedifferentieerde premie berekend op basis van de eigen historische instroom. Dit is nieuw en geregeld in de Wet verbetering hybride markt.

WGA Eigenrisicodragerstool en Beslisboom Wet verbetering hybride markt WGA

Voor de houders van een VeReFi Volledig Abonnement staat op www.verefi.nl onder ’Rekentools’ de WGA Eigenrisicodragerstool die rekening houdt met de Wet verbetering hybride markt WGA. Het inlooprisico blijft vanaf 2017 als staartlast achter bij het UWV voor bedrijven die overstappen van publiek naar privaat. Voor bedrijven die reeds eigenrisicodrager zijn en teruggaan naar het UWV geldt dat bij het UWV een premie geldt op basis van de historische schade. Is het bedrijf al teruggegaan op of voor 1 juli 2015, dan geldt dat de schade WGA-vast niet meetelt bij de premievaststelling voor het UWV. Eventuele WGA-flex instroom telt wel mee bij de premie van het UWV.

Verder kunt u met de tool Beslisboom Wet verbetering hybride markt WGA vinden welke situatie voor u van toepassing is. Er is veel verwarring in de markt over de impact en gevolgen van deze wet. Met de beslisboom krijgt u duidelijkheid wat voor u van toepassing is en een richting wat u mogelijk kunt doen t.a.v. het eigenrisicodragerschap WGA of juist blijven of terugkeren naar het UWV.

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt